Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn - thông tư số 10/2014/TT-BTC

Ngày 17 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm. Đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.

Theo đó những nội dung chủ yếu của thông tư 10/2014/TT-BTC được thể hiện tại 3 chương và 15 điều dưới đây:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG   


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   
Điều 2. Đối tượng áp dụng   
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn   
Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng   
Điều 5. Thời hiệu xử phạt   

Chương II: HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ HÓA ĐƠN   


Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử   
Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn   
Điều 8. Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in   
Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn   
Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn   
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ   
Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua   
Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế   


Chương III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH   


Điều 14. Hiệu lực thi hành   
Điều 15. Trách nhiệm thi hành   

NHỮNG MẪU BIỂU BAN HÀNH KÈM THEO

1. Mẫu số 01: Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn.   
2. Mẫu số 02: Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn.   
3. Mẫu số 03: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo (Không lập biên bản).   
4. Mẫu số 04: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt tiền (Không lập biên bản).   
5. Mẫu số 05: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.   
6. Mẫu số 06: Quyết định miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.   
7. Mẫu số 07: Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt).  

Các bạn tải về tại đây để tìm hiểu rõ hơn về THÔNG TƯ 10/2014/TT-BTC

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014