Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng

 

Mẫu tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng - Mẫu số: 01/ĐK-iHTKK

Mẫu số: 01/ĐK-iHTKK

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
   

TỜ KHAI

Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet

 

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

 

Tên người nộp thuế: ......................................................................

Mã số thuế: ..............................................................

Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ các điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày….. tháng..... năm.....

3. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:

Số seria chứng thư số : ………………………………………….

Tên tổ chức chứng thực chữ kỹ số công cộng: …………………

..... ……………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ..........................

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan./.

     

                             NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                                  Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014