Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu phiếu thu - phiếu chi

Mẫu phiếu thu và mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo.

1. MẪU PHIẾU THU :

Mẫu phiếu thu theo QĐ 48:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU THU

Ngày ...tháng ...năm ...

 

Quyển số: ...........

Số: .........................

Nợ: .........................

Có: .........................

Họ và tên người nôp tiền: ....................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Lý do nộp: ........................................................................................................

Số tiền: ....................................................(Viết bằng chữ): ................................

.......................................................................................................................

Kèm theo: ............................Chứng từ gốc.

Ngày ...tháng ...năm ...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .............................................................................

+ Số tiền quy đổi: .........................................................................................................

Mẫu phiếu thu theo QĐ 15:


Đơn vị:............................

Mẫu số 01 - TT

Bộ phận:.........................

(Đã ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC

Mã đơn vị QHNS:...........

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

                                    PHIẾU THU                                        Quyển số:............

Ngày .......tháng .......năm .......                              Số:................

                                                                                                       Nợ:...............

                                                                                                       Có:...............

            Họ, tên người nộp tiền:...................................................................................

            Địa chỉ:...........................................................................................................

            Lý do nộp:......................................................................................................

            Số tiền:...............................(Viết bằng chữ):..................................................

            ........................................................................................................................

            Kèm theo:..........................................................................Chứng từ kế toán.

  Thủ trưởng đơn vị                     Kế toán trưởng                     Người lập                                                                             

   (Ký, họ tên, đóng dấu)               (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)                                                                             

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) :........................

                                                                                    Ngày ......tháng ......năm .....

                         Người nộp                                                             Thủ quĩ

                        (Ký, họ tên)                                                          (Ký, họ tên)        

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):............................................................

+ Số tiền quy đổi:..........................................................................................

            (Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

2. MẪU PHIẾU CHI :

Mẫu phiếu chi theo QĐ 48:

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................
MST: .................................

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: .............................
Số: ........................................
Nợ: ........................................
Có: ........................................

Họ và tên người nộp tiền: ......................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................

Lý do nộp: .............................................................................................................................................

Số tiền: ........................................................... (Viết bằng chữ): ...........................................................

Kèm theo: ........................................................... Chứng từ gốc.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập 
(Ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .......................................................................................................

 

Ngày ....... tháng ........ năm 20....

Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền
(Ký, họ tên) 

 

 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): .....................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ....................................................................................................................................

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

Mẫu phiếu chi theo QĐ 15

Đơn vị:..............................

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ:............................

(Đã ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC

Mã đơn vị SDNS:.............

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

                                                                                                                       

                           PHIẾU CHI                              Quyển số :..........                       

Ngày .....tháng .....năm .......                           Số :.....................
                                                                       Nợ :....................

                                                                       Có :.....................

            Họ, tên người nhận tiền:.................................................................................

            Địa chỉ:...........................................................................................................

            Lý do chi:.......................................................................................................

            Số tiền:........................(Viết bằng chữ):................................................

........................................................................................................................

            Kèm theo .............................................................. Chứng từ kế toán

 

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

Người lập

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

 

       Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ)..........................

                          Ngày ...... tháng ..... năm ......

 

Thủ quĩ

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

           

            + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.........................................................

            + Số tiền quy đổi:.......................................................................................

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)

CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI MẪU PHIẾU THU PHIẾU CHI TẠI ĐÂY :

MẪU PHIẾU THU PHIẾU CHI

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Dạy làm kế toán thực hành thực tế

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
GIẢM 40% HỌC PHÍ KHÓA HỌC KẾ TOÁN
GIẢM 40% HỌC PHÍ KHÓA HỌC KẾ TOÁN
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014