Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu hợp đồng lao động

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động có các loại sau:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 năm đến 3 năm .

- Hợp đồng lao động theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 1 năm.

Mẫu hợp đồng lao động

Tên đơn vị:……………………………………

Số:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                   ­­­­­­­­­­­­­­­­

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:                                       Quốc tịch:

Chức vụ:

Đại diện cho (1):                                                             Điện thoại:

Và một bên là Ông/Bà:                                                   Quốc tịch:

Sinh ngày ……… tháng ……… năm 200 …… tại

Nghề nghiệp (2) :

Địa chỉ thường trú:

CMTND số :                           Cấp ngày ……/……/………… tại

Số sổ lao động (nếu có): ..........................            Cấp ngày ……/……/………… tại

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau dây:

Điều1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

-  Loại hợp đồng lao động (3) :

-  Từ ngày………tháng ……… năm ………… đến ngày ………tháng ………năm …………

-  Thử việc từ ngày………tháng ……… năm ………… đến ngày ………tháng ………năm …………

-  Địa điểm làm việc(4) :

-  Chức danh chuyên môn: .................................. Chức vụ (nếu có)

-  Công việc phải làm (5) :                           

Điều 2: Chế độ làm việc

-  Thời giờ làm việc (6)

-  Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

1.     Quyền lợi:

-  Phương tiện đi lại làm việc (7) :

-  Mức lương chính hoặc tiền công (8) :

-  Hình thức trả lương:

-  Phụ cấp gồm (9) :

-  Được trả lương vào các ngày hàng tháng.

-  Tiền thưởng:

-  Chế độ nâng lương:

-  Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

-  Chế độ nghỉ ngơi ( nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết ……):

-  Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế (10):

-  Chế độ đào tạo (11):

-  Những thỏa thuận khác (12):

2.     Nghĩa vụ:

-  Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-  Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ………

-  Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1.     Nghĩa vụ:

-  Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-  Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2.     Quyền hạn:

-  Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng. (bố trí, điều chuyển, tạm ngưng, ……)

-  Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

-  Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

-  Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …… tháng …… năm …………… Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị ngang như các nội dung của bản hợp đồng này.

 

Hợp đồng này làm tại................... ngày ……… tháng ……… năm ………………  

   

Người lao động                                    Người sử dụng lao động

      (Ký tên)                                                (Ký tên, đóng dấu)

      Ghi rõ Họ Và Tên                                       Ghi rõ Họ và Tên

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014