Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu cam kết thu nhập tính thuế TNCN - mẫu 02/CK-TNCN

Bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN được sử dụng khi cá nhân người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, đã có mã số thuế mà không muốn thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN thì lúc này cần phải làm cam kết về việc thu nhập phát sinh trong năm tính thuế (Mẫu này sẽ thay thế mẫu 23/CK-TNCN và được áp dụng kể từ sau ngày 30/07/2015 khi TT92/2015/TT-BTC có hiệu lực).

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

                                                                       

Mẫu số: 02/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/06/2015 của Bộ Tài chính)


BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

          Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………

2. Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số CMND/hộ chiếu :.................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ................

4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: …………………...…………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại.......(tên tổ chức, cá nhân trả thu

nhập)…...nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng (ghi bằng

chữ…..............................................………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……....

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD: ­

Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng. ­

Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai = 108 triệu đồng + 3,6 triệu đồng x 10 tháng = 144 triệu đồng 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014