Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn viết sai

Trường hợp nào kế toán cần sử dụng biên bản thu hồi hoá đơn?

Khi lập hoá đơn và giao cho khách hàng, trường hợp cả cả doanh nhiệp và khách hàng đều chưa tiến hành kê khai thuế mà phát hiện ra sai sót thì kế toán lập biên bản thu hồi hoá đơn rồi xuất lại hoá đơn mới cho khách hàng.

Lưu ý : Trường hợp nếu phát hiện hoá đơn sai sót mà cả hai đã tiến hành kê khai thuế thì chỉ được phép viết hoá đơn điều chỉnh.

Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai:

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
  

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0123/BBTHHĐ
 
- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn      
   bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
 
Hôm nay, ngày …………./2015, đại diện hai bên gồm có:
 
BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………                        MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….
 
BÊN B :  ……………………………………..
Địa chỉ :  ……………………………………...
Điện thoại : ............................... ...........MST: ………………………
Do:.........................................................Chức vụ : .............................................
 
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………
 
 
        Lý do thu hồi  : ……………………….
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 
 
    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Sau khi lập xong biên bản thu hồi hóa đơn, hai bên ký đóng dấu xác nhận và xuất lại hóa đơn mới.

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014