Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

MẪU BẢNG KÊ MUA HÀNG

Đơn vị:.............................

Mẫu số 06 - VT

Bộ phận:..........................

 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

                                                                 

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

 

 

Ngày.....tháng.....năm ......

Quyển số:...............

 

 

 Số:.........................

       
 

 

- Họ tên người mua:.............................................................

Nợ:...................

- Bộ phận (phòng, ban):.......................................................

Có:...................

 

 

Số

TT

Tên, quy cách, phẩm chất hàng hoá, vật tư, công cụ  dịch vụ

Tên người

bán hoặc địa chỉ mua hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

 

 

 

- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): .................................................................................

* Ghi chú: ..................................................................................................................

 

Người mua

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

Tải bảng kê tại đây : MẪU BẢNG KÊ MUA HÀNG

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014