Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Khái niệm và phân loại chi phí

Khái niệm và phân loại chi phí

1. Khái niệm

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động thuật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động SXKD hoặc 1 chu kỳ nhất định (tháng, quý, năm) thực chất chi phí bằng sự chuyển dịch vốn ,giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá như ( sản phẩm, lao vụ, dịch vụ)

2. Phân loại

Chi phí có rất nhiều loại vì vậy cần phải phân loại nhằm phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán. Phân loại là việc sắp xếp các loại chi phí khác nhau vào từng nhóm theo đặc trưng nhất định. Tuy nhiên lựa chọn tiêu thức phân loại nào là phải dựa vào yêu cầu của công tác quản lý hạch toán.

a) Phân theo yếu tố chi phí

  • Yếu tố nguyên liệu, vật liệu bao gồm: Nguyên vật liệu chính ( 60% ) nguyên vật liệu phụ ( 20%) và các phụ tình thay thế -> Căn cứ vào định mức.
  • Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương phản ánh tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất lượng phải trả cho người lao động.
  • Bảo hiểm các loại theo quy định được tính trên tổng số tiền lương và các khoản đóng bảo hiểm.
  • Yếu tố chi phí bên ngoài, phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. : điện, nước, điện thoại, thuê nhà, tiếp khách, quảng cáo, khuyến mại, chiếm từ 10 -> 12%
  • Yếu tố chi phí bằng tiền khác phản ánh toàn bộ bằng tiền mà thực chất doanh nghiệp phải bỏ ra.: Công tác phí, thuế GTGT không được khấu trừ, hội nghị, thuế môn bài,..
  • Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định phân bổ công cụ dụng cụ là khoản chi phí phản ánh tổng số trích khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong kỳ .

b)  Phân theo khoản mục chi phí
 

  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621)
  • Chi phí nhân công trực tiếp (622)
  • Chi phí sản xuất chung (627)
  • Chi phí bán hàng (641)

           Chi phí quản lý (642

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG  - DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KÉ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email: hoangtrungthat@gmail.com

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014