Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Hướng dẫn cách định khoản chi phí trả trước ngắn hạn TK 142

Sau đây công ty Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách định khoản hạch toán tài khoản chi phi trả trước ngắn hạn 142: Tài khoản 142 dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc chu kỳ kinh doanh.

Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh, nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.

Bên nợ:

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn thực tế phát sinh.

Bên có:

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Số dư bên nợ:

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Hướng dẫn hạch toán định khoản một só nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến chi phí trả trước ngắn hạn 142.

1 ,Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước ngắn hạn có liên quan đến nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính thì được phân bổ dần:

a ,Đối với chi phí trả trước ngắn hạn dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

       Có TK 111- Tiền mặt

       Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

       Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

       Có TK 153- Công cụ, dụng cụ

       Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2413)

       Có TK 331- Phải trả cho người bán

       Có TK 334- Phải trả người lao động

       Có TK 338- Phải trả, phải nộp khác

b,Đối với chi phí trả trước ngắn hạn dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn (tổng giá thanh toán)

       Có TK 111- Tiền mặt

       Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

       Có TK 141- Tạm ứng

       Có TK 331- Phải trả cho người bán

2 , Trường hợp thuê TSCĐ là thuê hoạt động (văn phòng làm việc, nhà xưởng, cửa hàng,…) khi doanh nghiệp trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính:

-Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn (giá thuê chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

         Có các TK 111, 112,…

-Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn (tổng giá thanh toán)

         Có các TK 111,112,…

3 ,Định kỳ, tiến hành phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang

Nợ TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ Tk 627- Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641- Chi phí bán hàng

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp

         Có TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

4, Đối với công cụ, dụng cụ sản xuất dùng một lần  cso giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm phải phân bổ nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm:

-Khi xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

       Có TK 153- công cụ, dụng cụ

-Định kỳ (tháng, quý) tiến hành phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí phải phân bổ mỗi kỳ trong năm có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ tham gia kinh donh trong từng kỳ hạch toán. Khi phân bổ, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…

               Có TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

5, Trường hợp chi phí trả trước ngắn hạn là chi phí sửa chữa TSCĐ tực tế phát sinh một lần quá lớn, phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh donh của nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính, khi công việc sửa chữa TSCĐ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

         Có TK 241- XDCB dở dang (2413)

6, Tính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong các kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 623- Chi phí sử dụng máy ti công

Nợ TK 627- Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641- Chi phí bán hàng

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp

         Có TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

7, Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như đàm phán, ký kết hợp đồng…, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

         Có các TK 111, 112,…

8, Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 212- TSCĐ thuế tài chính

       Có TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn (kết chuyển chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính phát sin trước khi nhận TSCĐ thuê)

        Có các TK 111, 112,..(số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê phát ssinh nhận tài sản thuê tài chính)

9. Trường hợp doanh nghiệp trả trước tiền lãi cho bên cho vay được tính vào chi phí trả trước ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

         Có các TK 111,112,…

-Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ, ghi:

Nợ TK 635- Chi phí tài chính (nếu chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD)

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (nếu chi phí đi vay được vốn hóa tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang)

Nợ TK 627- Chi phí sản xuất chung (nếu chi phí đi vay được vốn hóa tính vào giá trị tài sản sản xuất dở dang)

         Có TK 142- chi phí trả trước ngắn hạn

Các bạn xem thêm các tài khoản chi phí Doanh Nghiệp tại đây: Các khoản chi phí Doanh Nghệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels