Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng”.

LỜI MỞ ĐẦU

 

        Hòa nhập cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình thông qua các chiến lược và kết quả sản xuất kinh doanh. Khi phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp xây lắp, thì tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Để có được những số liệu phản ánh chính xác không thể không nhắc tới vai trò to lớn của hạch toán kế toán. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm, trong việc kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung và ở các phân xưởng, tổ, đội sản xuất nói riêng. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tƣ, tiền vốn có hiệu quả, để từ đó đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

       Việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần mình, tính chính xác của giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng của kết quả tập hợp chi phí sản xuất. Do vậy tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành, xác định đúng lƣợng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách và ngày càng phải hoàn thiện đổi mới công tác đó là rất cần thiết đối với doanh nghiệp.

Nhận thức rõ được điều này, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng”.

Em hy vọng rằng qua thời gian nghiên cứu em có dịp tiếp cận thực tế tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng trong doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp xây lắp. Để em có thể hiểu rõ hơn, trau dồi và bổ sung thêm kiến thức đã đƣợc học tập tại trƣờng. Đồng thời trên cơ sở đó rút ra những ƣu điểm, tồn tại nhằm góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

  • Hệ thống hóa những kiến thức chung nhất về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.
  • Nắm bắt được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng.
  • Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  • Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp.
  • Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận trình bày kết quả nghiên cứu về đối tượng nêu trên trong phạm vi một doanh nghiệp cụ thể, đó là Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

  • Đề tài góp phần làm rõ, cụ thể hơn lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
  • Áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để nâng cao hiệu quả tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng. Kết quả này còn có thể được ứng dụng trong các doanh nghiệp có đặc điểm tương tự với đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu

Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu khóa luận bao gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng.

Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng.

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng.

Các bạn muốn lấy bài đầy đủ đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bạch Đằng”, xin vui lòng gửi thông tin vào email : hotroketoan68@gmail.com hoặc liên hệ Mr Thật 0989.233.284 để lấy bài miễn phí.

 

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014