Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Đề tài: Hoàn thiện công các kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thiết bị máy móc Phúc Điền

 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC PHÚC ĐIỀN

 Dưới đây là đề cương các bạn kế toán tham khảo và muốn lấy bài chi tiết thì xin vui lòng gửi thông tin vào mail: hotroketoan68@gmail.com

MỤC LỤC   1

LỜI MỞ ĐẦU   4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRÍCH THEO LƯƠNG   5

1.1. Khái niệm , nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương 5

1.1.1 Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương trong sản xuất kinh doanh.. 5

1.1.2  Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 5

1.2. Hình thức tính tiền lương , quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương  8

1.2 Các hình thức tính tiền lương. 8

1.2.1.Hình thức lương thời gian.. 11

1.3.  Hình thức lương sản phẩm 12

1.2.Hình thức trả lương khoán

1.2.3. Quy định hiện hành về hình thức và chế độ trả lương

1.3.1 Theo quy định của Bộ Luật Lao động

1.3.1.2 Chế độ trả lương làm đêm, làm thêm giờ

1.3.1.3 Chế độ trả lương ngừng việc

1.3.1.4  Chế độ trả lương trong những trường hợp khác

1.3.1.  Quỹ tiền lương. 12

1.3.2.Các khoản trích theo lương. 12

1.3.3. Quỹ bảo hiểm xã hội 14

1.4  Bảo hiểm y tế 15

1.4.1.Kinh phí công đoàn.. 15

1.4.2 . Bảo hiểm thất nghiệp

1.4.2. Hạch toán lao động ,tính và thanh toán lương , bảo hiểm xã hội 15

1.4.3. Hạch toán lao động. 16

    1.4.4 . Tính và thanh toán lương , trợ cấp bảo hiểm xã hội

1.5 Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản phải trích theo lương

1.5.1. Tài khoản kế toán

1.5.2. Sơ đồ tài khoản

1.6 Chi phí lương trong hoạt động sản xuất kinh doanh

1.5.1.Chi phí lương trong sản xuất

1.5.2. Chi phí lương ngoài sản xuất

1.5.3. Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí tiền lương

1.5.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phi tiền lương

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC PHÚC ĐIỀN   38

2.1    Tổng quan về Công ty.. 38

2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển.. 38

2.1.1.1. Hình thức sở hữu vốn.. 38

2.1.1.4 Quá trình hình thành và phát triển: 38

2.1.2 . Chức năng nhiệm vụ của công ty.. 39

2.1.3  Đặc điểm bộ máy cơ cấu tổ chức. 39

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý.. 40

2.1.3.2 Chức năng của từng bộ phận trong công ty.. 40

2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.. 42

2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.. 42

2.1.4.2  Chức năng và nhiệm vụ.. 43

2.1.5 Hình thức tổ chức công tác kế toán.. 44

2.1.5 .1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH thiết bị máy móc Phúc Điền.. 44

2.1.5 .2 .Đặc điểm tổ chức sổ kế toán.. 45

2.1.5. 3. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán.. 46

2.2 Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại Công ty TNHH thiết bị máy móc Phúc Điền.. 46

2.2.1 Đặc điểm về bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác kế toán tài sản cố định.. 46

2.2.2 Đặc điểm, phân loại, đánh giá tài sản cố định.. 46

2.2.2.1 Đặc điểm tài sản cố định trong công ty.. 46

2.2.2.2. Phân loại tài sản cố định.. 47

2.2.2.3  Đánh giá tài sản cố định.. 48

2.2.3    Hạch toán nghiệp vụ biến động tài sản cố định.. 49

2.2.3.1. Chứng từ kế toán.. 49

2.2.3.2. Hạch toán chi tiết tài sản cố định.. 49

2.2.4    Hạch toán khấu hao tài sản cố định.. 54

2.2.4.1 Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định.. 54

2.2.4.2    Chứng từ khấu hao tài sản cố định.. 54

2.2.4.3 Hạch toán chi tiết khấu hao tài sản cố định.. 54

2.2.5 Hạch toán sửa chữa tài sản cố định.. 62

2.2.5.1 Thủ tục và chứng từ kế toán.. 62

2.2.5.2. Hạch toán chi tiết sửa chữa tài sản cố định.. 62

2.2.6. Hạch toán tổng hợp tổng hợp tài sản cố định.. 63

2.2.7  Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định.. 74

2.2.7.1    Phân tích tình hình biến động tài sản cố định.. 74

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC PHÚC ĐIỀN   77

3.1 Nhận xét chung. 77

3.1.1  Ưu điểm... 77

3.1.1.1 Tổ chức bộ máy và công tác kế toán nói chung. 77

3.1.1.2  Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo  lương 77

3.1.2  Nhược điểm... 78

3.1.2.1 Những tồn tại chung của  công tác kế toán tại công ty.. 78

3.1.2.2 Những khuyết điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  78

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH thiết bị máy móc Phúc Điền.. 79

KẾT LUẬN   80

 

Công ty kế toán Thiên Ưng

Chuyên dạy thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế

Mr Thật: 0989.233.284

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels