Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng ( căn cứ vào bảng lương )

      Tính tiền lương phải trả CBCNV

Nợ TK 6421              Tổng lương của bộ phận bán hàng

Nợ TK 6422           Tổng lương của bộ phận quản lý

          Có TK 334     Tổng lương phải trả cho CNV

       Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ - tính vào chi phí ( Trích BHTN với điều kiện doanh nghiệp có trên 10 lao động )

·         Bộ phận bán hàng:

Nợ TK 6421                    Tổng số trích cho bộ phận bán hàng

            Có TK 3383         Lương CB x 18%

            Có TK 3384         Lương CB x 3%

            Có TK 3389         Lương CN x 1%

·         Bộ phận quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 6422                    Tổng số trích cho bộ phận quản lý

            Có TK 3383         Lương CB x 18%

            Có TK 3384         Lương CB x 3%

            Có TK 3389         Lương CN x 1%

 

      Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ - tính vào lương của cán bộ công nhân viên

                          Nợ TK 334                    Tổng số trích cho bộ phận quản lý

            Có TK 3383         Lương CB x 8%

            Có TK 3384         Lương CB x 1,5%

            Có TK 3389         Lương CN x 1%

      Tính thuế TNCN phải nộp ( nếu có)

Nợ TK 334                             Tổng số thuế TNCN khấu trừ

           Nợ TK 3335

      Thanh toán lương cho CBCNV:

Nợ TK 334                            Tổng tiền thnh toán cho CNV, sau khi đã trừ đi các khoản                                        

          Có TK 1111 hoặc 1121                                giảm trừ

      Thanh toán tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383                               Số tiền đã trích BHXH

Nợ TK 3384                               Số tiền đã trích BHYT

Nợ TK 3389                              Số tiền đã trích BHTN

              Có TK 1111 hoặc 1121       Tổng phải thanh toán

2. Trích khấu hao tài sản cố định:

         Nợ TK 6421                                                Số khấu hao kỳ này của bộ phận bán hàng

         Nợ TK 6422                                               Số khấu hao kỳ này của bộ phận quản lý

                     Có TK 2141                                   Tổng khấu hao đã trích trong kỳ

3. Phân bổ chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn ( nếu có)

Nợ TK 6421                                 Số chi phí ngắn hạn/ dài hạn phân bổ kỳ này cho bộ phận bán hàng

Nợ TK 6422                                  Số chi phí ngắn hạn/ dài hạn phân bổ kỳ này cho bộ phận quản lý

        Có TK 142, 242                    Tổng số đã phân bổ trong kỳ

4. Kết chuyển thuế GTGT:

              Là việc tính ra số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ.

      Kế toán thực hiện 1 bút toán kết chuyển chung như sau:

              Nợ TK 3331

                          Có TK 1331               Số tiền là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản

Giải thích: Khi kết chuyển theo số nhỏ, là số nhỏ nhất của 1 trong 2 TK 133 hoặc 3331, thì số tiền này sẽ bị triệt tiêu và có được kết quả còn lại của 1 trong 2 tài khoản, khi đó sẽ biết được phải nộp hay được khấu trừ:

+  Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 133 thì TK 3331 sẽ còn số dư và phải nôp

+  Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 3331 thì TK 133 sẽ còn số dư và còn được khấu trừ

+ Để biết được số tiền nhỏ nhất là của tài khoản nào thì phải thực hiện lọc trên NKC và kiểm tra số tiền phát sinh của TK 1331, 1332 và 3331 tiếp sau là kiểm tra số dư đầu kỳ của các TK đó

Cách xác định số tiền từng tài khoản để biết được số nhỏ nhất như sau:

+ Tổng TK 133 = Số dư đầu kỳ ( nếu có) - Tổng phát sinh Có 133 ( Lưu ý: Trong TK 133 có TK 1331 và 1332 )

+ Tổng TK 3331 = Tổng Psinh Có 3331 – Tổng Phát sinh Nợ 3331

Cụ thể từng trường hợp như sau:

a. Trường hợp 1:

Số dư ĐK     +        Số PS Nợ    -    Số PS Có    >  Số PS Có         -   Số PS Nợ

TK 1331                 TK 1331           TK 1331         TK 3331                 TK 3331

Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là số tiền thuế của TK 3331

Bút toán và công thức tính ra số thuế của TK 3331:

Nợ TK 3331  = Sumif Có TK 3331 – Sumif Nợ TK 3331

            Có TK 1331

b.      Trường hợp 2:

Số dư ĐK     +  Số PS Nợ     -   Số PS Có    <      Số PS Có       - Số PS Nợ

TK 1331             TK 1331         TK 1331               TK 1331           TK 3331

             b1 :  Nếu sau khi cộng thêm số tiền của TK 1332 mà làm cho tổng số tiền cảu TK 1331 + TK 1332 lớn hơn TK 3331:

             Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là số tiền thuế của TK 3331.

                Bút toán thực hiện trong trường hợp này:

                    Nợ TK 3331                         = Sumif Có TK 3331 – Sumif Nợ TK 3331

                            Có TK 1331                 =  Sumif Nợ TK 1331 – Sumif Có TK 1331 + Dư ĐK TK 1331

                            Có TK 1332                 = Kết quả của TK 3331 – Kết quả của TK 1331

          b2:  Nếu sau khi cộng thêm số tiền của TK 1332 mà làm cho tổng số tiền của TK 1331 + TK 1332 nhỏ hơn TK 3331:

                   Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là tổng số tiền thuế của TK 1331 + TK 1332.

                   Bút toán thực hiện trong trường hợp này :

                    Nợ TK 3331                    = Tổng cộng TK 1331 + TK 1332

                           Có TK 1331              = Sumif Nợ TK 1331 – Sumif Có TK 1331 + Dư ĐK TK 1331

                           Có TK 1332              = Sumif Nợ TK 1332 – Sunif Có TK 1332 + Dư ĐK TK 1332

              Chú ý: Phải đối chiếu với tờ khai thuế tháng khớp với số dư TK 133 hoặc TK 3331 trên bảng Cân Đối phát sinh tháng.

5. Tập hợp giá vốn hàng bán: ( Chú ý: Khi hạch toán đến bút toán này. Kế toán phải tổng hợp được bảng “ Nhật xuất tồn kho” cuối kỳ và tìm được được đơn giá xuất kho về Phiếu xuất kho).

Nợ TK 632

        Có TK 156       =  Dòng tổng cộng của Cột thành tiền giá vốn xuất kho trên PXK.

6. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu ( nếu có):

   Nợ TK 5111

          Có TK 521      = Sumif Nợ TK 521

7. Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ:

  Nợ TK 5111

         Có TK 911      = Sumif Có TK 5111 – Sumif Nợ TK 5111

8. Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính ( nếu có ) trong kỳ:

Nợ TK 515

     Có TK 911      = Sumif Có TK 515

 

9 .Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính( nếu có ) trong kỳ;

            Nợ TK 911

                  Có TK 635  = Sumif Nợ TK 635

10.   Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ:

             Nợ TK 911

                     Có TK 632            = Sumif Nợ TK 632 – Sumif Có TK 632

11.                    Kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ:

             Nợ TK 911

                   Có TK 6421       = Sumif Nợ TK 6421 – Sumif Có TK 6421

12.                    Kết chuyển chi phí quản lý trong kỳ:

             

             Nợ TK 911

                   Có TK 6422       = Sumif Nợ TK 6422 – Sumif Có TK 6422

13.                    Kết chuyển thu nhập khác ( nếu có) trong kỳ:

             Nợ TK 711

                    Có TK 911       = Sumif Có TK 711

14.                    Kết chuyển chi phí khác( nếu có ) trong kỳ:

             Nợ TK 911

                 Có TK 811        = Sumif Nợ TK 811

15.                    Tạm tính thuế TNDN phải nộp trong quý ( nếu có lãi )

             Nợ TK 821

                   Có TK 3334        = ( Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911 ) x %  thuế suất.

 CÔng thức trên áp dụng trong trường hợp tập hợp Doanh thu, chi phí theo quý. Trường hợp nếu tâp hợp Doanh thu, Chi phí theo tháng thì thu nhập tính thuế phải căn cứ vào Lãi ( lỗ ) trước thuế của tháng cuối quý và lãi ( lỗ ) trước thuế của số dư đầu tháng cuối quý . ( Chú ý được chuyển lỗ )

16. Kết chuyển chi phí thuế TNDN ( nếu có) trong kỳ ( Chỉ thực hiện ở cuối năm tài chính)

            Nợ TK 911

                  Có TK 821      = Sumif Nợ TK 821

17.                    Kết chuyển lãi ( lỗ) trong kỳ:

+ Nếu lãi:

              Nợ TK 911

                   Có TK 4212        = Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911

+ Nếu lỗ:

          Nợ TK 4212

                Có TK 911       = - ( Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911 )

 

Công ty kế toán Thiên Ưng

Chuyên dạy thực hành kế toán trên chứng từ thực tế

Mr Thật 0989.233.284

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels