Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Các bút toán đầu kỳ phải làm khi lên sổ sách kế toán

A - Kết chuyển Lãi Lỗ năm trước sang năm nay (căn cứ vào số dư TK 421 – TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước): đưa ra 2 TH

TH1: Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lỗ.

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển

                        Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

                                    Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

TH2 Nếu TK 4212 có số dư bên Có: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lãi

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển

                        Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

                                    Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

 

B- Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp trong năm nay

Đưa ra bút toán: Nợ TK 6422            - CP Quản lý Doanh nghiệp

                                    Có TK 3338 – Các loại thuế khác

Khi nộp thuế Môn bài: Kế toán hạch toán theo 2 TH:

TH1: Nếu nộp bằng Tiền mặt Việt Nam Đồng – TK 1111

            Nợ TK 3338

                        Có TK 1111

TH2: Nếu nộp thuế bằng chuyển khoản - Tiền Việt Nam Đồng gửi Ngân hàng – TK 1121

            Nợ TK 3338

                        Có TK 1121

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014