Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Biên bản thanh lý TSCĐ

Tài sản cố định khi đã hết khấu hao kế toán cần phải làm biên bản thanh lý TSCĐ. Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý TSCĐ để kế toán tiến hành thực hiện:

Đơn vị:.......................................

Mẫu số C51 - HD

Bộ phận:.....................................

(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC

Mã đơn vị QHNS:.......................

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày .....tháng...... năm ......

            Số : ..............

                                                                                                            Nợ: ..............

                                                                                                            Có: ..............

Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...................................

................................................................ về việc thanh lý tài sản cố định

 

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: .............................Chức vụ....................Đại diện .....................Trưởng ban

Ông/Bà:..............................Chức vụ....................Đại diện ...........................Uỷ viên

Ông/Bà: .............................Chức vụ....................Đại diện ...........................Uỷ viên

 

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ..........................................................

- Số hiệu TSCĐ .........................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng)........................................................................................

- Năm sản xuất ..........................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ..............................Số thẻ TSCĐ .........................................

- Nguyên giá TSCĐ ...................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý......................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ..........................................................................................

 

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                               Ngày ......... tháng ......... năm .....

                                                                                        Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                 (Ký, họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ :...........................(viết bằng chữ) ......................................

- Giá trị thu hồi :..........................................(viết bằng chữ) .....................................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

                                                                                Ngày .........tháng .........năm ......      

  Thủ trưởng đơn vị                                                            Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                             (Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây : MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014