Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Làm gì với Tài Sản Cố Định đã hết khấu hao

 

Đối với các Tài sản cố định đã khấu hao hết ( Đã thu hồi đủ vốn ), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.
Các Tài sản cố định chưa tính đủ khấu hao (Chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng cần thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, hoặc giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác. Riêng doanh nghiệp Nhà nước được xử lý theo chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.
Nếu tài sản đó vẫn sử dụng thì cứ thế mà sử dụng, tuy nhiên khi làm thuyết minh báo cáo tài chính đến phần này thì mình cần thuyết minh cụ thể.
Còn nếu không dùng nữa:
Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau:
- Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê.
- Biên bản kiểm kê tài sản cố định.
- Quyết định xử lý kiểm kê, quyết định thanh lý tài sản cố định của hội đồng kiểm kê...
Tài sản cố định khi thanh lý phải tiến hành giảm tài sản và giảm khấu hao bằng bút toán: 
Nợ TK 214: Giá trị khấu hao lũy kế
Nợ TK 811: Giá trị còn lại của tài sản
    Có TK 211: Nguyên giá của tài sản
 
Khi bán tài sản:
Nợ TK 131, 111: Tổng giá thanh toán
     Có TK 711: Giá bán chưa có thuế GTGT
     Có TK 3331: Thuế GTGT (nếu có)
 
 
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy thực hành kế toán thuế tổng hợp ngắn hạn thực tế
Mr Thật: 0989.233.284
Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014