Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Bài tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có đáp án

Bài tập số 01

Tại công ty TNHH Hoàng Gia Phát, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế theo phương pháp kháu trừ, có các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau :

Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :

_ Tài khoản 152 :                    127.800.000 đồng

   . Tài khoản 1521 (5.250 kg)    105.000.000 đồng

   . Tài khoản 1522 (2.280 kg)     22.800.000 đồng

_ Tài khoản 154 :

. Vật liệu chính :                        2.050.000.000 đồng

 . Vật liệu phụ :                          1.700.000 đồng

Tài liệu 2 : Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ :

1. Xuất kho 5.100 kg nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm

2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000.000 đồng, cho bộ phận phục vụ sản xuất  4.000.000 đồng, và bộ phận quản lý phân xưởng 16.000.000 đồng.

3. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn  theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan là 22% kể cả phần trừ lương là 8.5%

4. Xuất kho 1.200 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và 40 kg dùng ở bộ phận quản ý quản lý phân xưởng

5. Khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm là 7.200.000 đồng, các phương tiện quản lý tại phân xưởng là 2.200.000 đồng

6. Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng chưa thanh toán cho người bán bao gồm  10% thuế GTGT  là 13.200.000 đồng

7. Chi phí điện, nước phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tiền mặt theo hoá đơn là 8.000.000 đồng, thuế GTGT 10%

8. Phân xưởng sản xuất được 5.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm. Cuối kỳ còn 800 sản phẩm dở dang, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất, mức độ hoàn thành là 60%, doanh nghiệp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Phế liệu thu hồi nhập kho là 2.105.000 đồng. Nguyên vật liệu chính để tại phân xưởng là 200 kg

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm và lập phiếu tính giá thành sản phẩm.

Lời giải

Xuất kho vật liệu chính :

1) Nợ 621                     102.000.000

         Có 1521              102.000.000

Tiền lương phải trả :

2) Nợ 622                      60.000.000

   Nợ 627                      20.000.000

         Có 334                 80.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả :

3) Nợ 622                     13.200.000

   Nợ 627                      4.400.000

    Nợ 334                     6.800.000

            Có 338              24.400.000

Xuất kho vật liệu phụ :

4) Nợ 621                         12.000.000

   NỢ 627                         400.000

           Có                          12.400.000

Trích khấu hao tài sản cố định :

5) Nợ 627                      9.400.000

         Có 214                 9.400.000

Dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán :

6) Nợ 627                       12.000.000

   Nợ 133                        1.200.000

           Có 331                13.200.000

Các chi phí phát sinh :

7) Nợ 627                        8.000.000

    Nợ 133                       800.000

           CÓ 111               8.800.000

Nguyên vật liệu chính thừa :

8) Nợ 621                     (4.000.000)

          Có 1521             (4.000.000)

Tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm trong kỳ tại phân xưởng :

9) Nợ 154                   237.400.000

         Có 621              110.000.000

          Có 622             73.200.000

           Có 627             54.200.000

Chi phí vật liệu chính dở dang cuối kỳ :

                        2.050.000 + 98.000.000

CPSPDDCK = ----------------------------   *800 = 13.800.000

                            5.000 + 800

Chi phí vật liệu phụ dở dang cuối kỳ :

                         1.700.000 + 12.000.000

CPSPDDCK = ------------------------------ *480 = 1.200.000

                              5.000 + 800 * 60%

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dở dang cuối kỳ :

Chi phí NVLTTDDCK = 13.800.000 + 1.200.000 = 15.000.000

Phế liệu thu hồi nhập kho :

8b) Nợ 152                         2.150.000

           Có 154                   2.105.000

Tỏng giá thành nhập kho :

Z = 3.750.000 + 237.400.000 – 15.000.000 – 2.150.000 = 224.000.000

Giá thành đơn vị nhập kho :

                 224.000.000

Zđơn vị = ------------------------- = 44.800 đồng/sản phẩm

                    5.000

Nhập kho thành phẩm :

8c) Nợ 155                224.000.000

          Có 154            224.000.000

Lập phiếu tính giá thành sản phẩm :

Chỉ tiêu

CPNVLTT

CPNCTT

CPSXC

Tổng cộng

DDĐK

3.750.000

0

0

3.750.000

PSTK

110.000.000

73.200.000

54.200.000

237.400.000

DDCK

15.000.000

0

0

15.000.000

Phế liệu

2.150.000

0

0

2.150.000

Tổng giá thành

96.600.000

73.200.000

54.200.000

224.000.000

Giá thành đơn vị

19.320

14.640

10.840

44.800

 

 

 

 

 

Bài tập số 02

Tại công ty TNHH Hồng Gia Lợi, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá xuất kho tính theo phương pháp nhập trước xuất trước, kế toan hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%. Tính hình sản xuất kinh doanh liên quan trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau :

Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản

_ Tào khoản 152               450.000.000 đồng

 . Tài khoản 1521 ( 4.000 ) kg    400.000.000 đồng

  . Tài khoản 1522 ( 1.000 ) kg   50.000.000 đồng

_ Tài khoản 154 :                           75.000.000 đồng

. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 59.700.000 đồng

. Chi phí vật liệu chính : 50.000.000 đồng

. Chi phi vật liệu phụ : 9.700.000 đồng

. Chi phí sản xuất chung : 3.000.000 đồng

_ Các tài khoản có số dư hợp lý

Tài liệu 2 : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ :

1. Mua một tài sản cố định sử dụng bộ phận sản xuất sản phẩm, có giá mua  ghi trên hoá đơn 290.000.000 đồng, thuê GTGT 10%, chưa thanh toán cho khác hàng.

Biết rằng tài sản cố định này có tỉ lệ khấu hao là 20%. Chi phí vận chuyển lắp đặt, chạy thử được kế toán ghi nhận như sau :

_ Xuất 10 kg vật liệu  chính để sản xuất thử

_ Xuất kho 20 kg vật liệu phụ để sản xuất thử

_ Các chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định này được thanh toán bằng tiền tạm ứng là 5.000.000 đồng.

_ Các chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 3.000.000 đồng.

2. Nhập kho 1.000 kg  vật liệu chính, giá mua chưa thuế 100.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả cho tiền người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ trả hộ cho người bán bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 5%

3. Mua 20 kg vật liệu phụ, giá mua chưa thuế 50.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, trả bằng tiền mặt, đưa vào sản xuất sản phẩm.

4. Xuất kho 4.000 kg vật liệu chính và 200 kg vật liệu phụ sản xuất sản phẩm.

5. Mua nhiên liệu đưa vào chạy máy sản xuất sản phẩm trị giá 6.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng.

6. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 120.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng, và bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 30.000.000 đồng.

7. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT. 1% BHTN, 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN.

8. Hợp đồng chi phí sửa chữa nhỏ thuê ngoài phát sinh tại phân xưởng thanh toán bằng tiền mặt là 1.600.000 đồng, thuế GTGT 10%.

9. Mức trích khấu hao tài sản cố định kỳ trước của máy móc thiết bị dùng cho sản xuất 18.800.000 đồng, các tai sản cố định khác phục vụ cho phân xưởng sản xuất là 3.000.000 đồng.

10. Phân xưởng sản xuất sản phẩm báo hỏng một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 6 kỳ, trị giá ban đầu là 6.000.000 đồng, phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 500.000 đồng.

11. Tiền điện nước phải trả cho nhà cung cấp chưa có thuế GTGT cho bộ phận sản xuất sản phẩm 12.000.000 đồng, cho bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 10%

12. Kết quả sản xuất trong kỳ tại phân xưởng, nhập kho 10.000 sản phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang cuối kỳ là 2.000 sản phẩm, mức độ hoàn thành là là 75%. Biết rằng doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất.

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính giá thành sản phẩm. Lập bảng tính giá thành sản phẩm.

Lời giải 

Mua tài sản cố định :

1a Nợ 241                      290.000.000

     Nợ 133                      29.000.000

          Có 331                 319.000.000

Chi phí phát sinh :

1b Nợ 241                    10.000.000

            Có 1521             1.000.000

            Có 1522              1.000.000

            Có 141                5.000.000

            Có 331                3.000.000

Ghi nhận nguyên giá tài sản cố định :

1c Nợ 241                     10.000.000

          Có 1521               1.000.000

          Có 1522               1.000.000

             Có 141               5.000.000

              Có 331              3.000.000

Ghi nhận nguyên giá tài sản cố định :

1c Nợ 211                          300.000.000

          Có 241                     300.000.000

Nhập kho nguyên liệu chính :

2a Nợ 1521                     100.000.000

     Nợ 133                        10.000.000

             Có 331                 110.000.000

Chi phí phát sinh :

2b Nợ 331                      2.100.000

            Có 111                2.100.000

Mua vật liệu phụ :

3 Nợ 621                  1.000.000

   Nợ 133                  100.000

        Có 111              1.100.000

Xuất kho nguyên vật liệu :

4 Nợ 621                 410.000.000

         Có 1521          400.000.000

         Có 1522           10.000.000

Mua nhiên liệu cháy máy :

5 Nợ 627                  6.500.000

    Nợ 133                  650.000

           Có 331           7.150.000

Tiền  lương phải trả :

6 Nợ 622                  120.000.000

  Nợ 627                   40.000.000

       Có 334              160.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả :

7 Nợ 622                  26.400.000

  Nợ 627                   40.000.000

  Nợ 334                   13.600.000

        Có 338              48.800.000

Chi phí phát sinh :

8 Nợ 627                     1.600.000

   NỢ 133                     160.000

         Có 111                 1.760.000

Mức khấu hao tài sản cố định tăng trong kỳ :

                           300.000.000 * 20%

Mức khấu hao = ------------------------------ = 5.000.000 đồng.

                                       12

Mức khấu hao tài sản cố định phai trích kỳ này :

Mức khấu hao = 21.800.000 + 5.000.000 = 26.800.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định :

9 Nợ 627                           26.800.000

         Có 214                     26.800.000

Xuất công cụ dụng cụ :

10 Nợ 627                          500.000

     Nợ 111                          500.000

          Có 142                     1.000.000

Tiền điện, nước chưa thanh toán :

11 Nợ 627                         14.000.000

     Nợ 133                          1.400.000

           Có 331                     15.400.000

Kết chuyển chi phí sản xuất để tinhs giá thành sản phẩm :

12 Nợ 154                    655.600.000

          Có 621                       411.000.000

          Có 622                       146.000.000

          Có 627                        98.200.000

Chi phí nguyên vật liệu chính dở dang cuối kỳ : 

                            50.000.000 + 400.000.000

CPNVLCDDCK = -----------------------------------------* 2.000 = 75.000.000 đồng

                                  10.000 + 2.000

Chi phí vật liệu phụ dở dang cuối kỳ :

                           9.700.000 + 11.000.000

CPVLPDDCK = ------------------------------------------*1.500 = 2.700.000 đồng

                            10.000 + 2.000 * 75%

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :

CPNVLTTDDCK = 75.000.000 + 2.700.000 = 77.700.000 đồng

Chi phí nhân công trực tiếp dở dang cuối kỳ :    

                              12.300.000 + 146.400.000

CPNCTTDDCK = ---------------------------------------------*1.500 = 20.700.000 đồng

                                 10.000 + 2.000 * 75%

Chi phí sản xuất chung dở dang cuối kỳ :

                          3.000.000 + 98.200.000 

CPSPDDCK = ----------------------------------------*1.500 = 13.200.000 đồng

                              10.000 + 2.000 * 75%

Chi phí chế biến dở dang cuối kỳ :

Chi phí CBDDCK = 20.700.000 + 13.200.000 = 33.900.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ :

CPSXDDCK = 77.700.000 + 33.900.000 = 111.600.000

Tổng giá thành nhập kho :

Z = 75.000.000 + 655.600.000 – 111.600.000 = 619.000.000

Giá thanh đơn vị nhập kho :

                 619.000.000

Zđơn vị = ----------------------- = 61.900 đồng/sản phẩm

                    10.000

Nhập kho thành phẩm :

13 Nợ 155                    619.000.000

         Có 154           619.000.000

Lập phiếu tính giá thành sản phẩm :

Chỉ tiêu

CPNVLTT

CPNCTT

CPSXC

Tổng cộng

DDĐK

59.700.000

12.300.000

3.000.000

75.000.000

PSTK

411.000.000

146.400.000

98.200.000

655.600.000

DDCK

77.700.000

20.700.000

13.200.000

111.600.000

Tổng giá thành

393.000.000

138.000.000

88.000.000

619.000.000

Giá thành đơn vị

39.300

13.800

8.800

61.900

 Bài tập số 03

Công ty TNHH An Thái tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá xuất kho tính theo phương pháp nhập trước xuất trước, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khia thường xuyên. Tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau :

Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :

 _ Tài khoản 152 :                       59.500.000 đồng

 . Tài khoản 1521 (5.200 kg) :                         52.000.000 đồng

 . Tài khoản 1522 (1.500 kg) :                          7.500.000 đồng

_ Tài khoản 154 :                              6.792.000 đồng

. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 5.962.000 đồng

. Chi phí vật liệu chính : 5.000.000 đồng

. Chi phí vật liệu phụ : 962.000 đồng

. Chi phí nhân công tực tếp : 180.000 đồng

. Chi phí sản xuất chung : 650.000 đồng

_ Các tài khoản có số dư hợp lý

Tài liệu 2 : Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ :

 1. Nhập kho 1.000 kg vật liệu chính, giá mua 11.000 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa trả cho tiên người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ trả hộ cho người bán bằng tiền mặt là 250.000 đồng, gồm thuế GTGT 5%

2. Nhập kho 100 kg vật liệu phụ, giá mua chưa thuế 5.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, trả bằng tền mặt.

3. Nhượng bán một TSCĐ hữu hình thuoc vốn chủ sở hữu dùng ở phân xưởng sản xuất có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm và thuê lại theo hình thức thuê hoạt động trong 2 năm, nguyên giá 186.000.000 đồng, giá bán chưa thuế GTGT là 92.000.000 đồng,thuế GTGT 10% đã thu hết bằng chuyển khoản, biết rằng giá cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ này là 80.000.000 đồng và giá thuê lại cũng cao hơn giá thuê trên thị trường. Doanh nghiệp đã chi tiền mặt ký cược 10.000.000 đồng  và trả tước 5 kỳ tiền thuê theo yêu cầu của bên cho thuê lại, doanh nghiệp đã nhận hoá đơn là 13.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, biết rằng chi phí thuê được phân bổ bắt đầu từ kỳ này.

4. Xuất kho 4.000 kg vật liệu chính và 200 kg vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm.

5. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 40.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 2.000.000 đồng, bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 18.000.000 đồng. Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch là 1.000.000 đồng.

6. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 2%  KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH,1.5 BHYT, 1% BHTN.

7. Mức trích khấu hao tài sản cố định kỳ trước của máy móc thiết bị dùng cho sản xuất sản phẩm là 5.000.000 đồng, các tài sản cố định khác phục vụ cho phân xưởng sản xuất là 2.400.000 đồng.

8. Vật liệu chính thừa nhập lại kho 100 kg, vật liệu phụ thừa nhập kho là 20kg. Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất nhập kho là 598.000 đồng.

9. Tiền điện nước phải trả cho nhà cung cấp chưa thuế GTGT phân bổ cho bộ phận sản xuất sản phẩm là 12.000.000 đồng, cho bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 3.000.000 đồng, thuế GTGT 10%.

10. Cuối kỳ phân xưởng nhập kho 2.300 sản phẩm hoàn thành và 200 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thanh là 75%. Biết rằng doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất.

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính giá thành sản phẩm. Lập bảng tính giá thành sản phẩm.

Lời giải 

Nhập kho nguyên liệu chính :

1a Nợ 152          10.000.000

    Nợ 133           1.000.000

         Có 331       11.000.000

Chi phí phát sinh :

1b Nợ 331                   250.000

          Có 111              250.000

Mua vật liệu phụ :

2 Nợ 1522               500.000

   Nợ 133                 50.000

         Có 111           550.000

Nhượng bán tài sản cố định :

3a Nợ 214                100.000.000

     Nợ 811                86.000.000

           Có 211          186.000.000

Thu nhập do nhượng bán tài sản cố định :

3b Nợ 112              101.200.000

         Có 711          80.000.000

          Có 3387       12.000.000

          Có 3331       9.200.000

Chi tiền mặt ký cược :

3c Nợ 244                10.000.000

          CÓ 111          10.000.000

Trả trước tiền thuê :

3d Nợ 1421                13.500.000

      Nợ 133                 1.350.000

           Có 111            14.850.000

Phân bổ chi phí :

3e Nợ 627               2.700.000

          Có 1421         2.700.000

Giảm chi phí :

3f Nợ 3387             500.000

           Có 627         500.000

Nợ 001                  92.000.000

Giải thích : 12.000.000/24 = 500.000

Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm :

4 Nợ 621                41.000.000

          Có 1521           40.000.000

           Có 1522           1.000.000

Tiền lương phải trả :

5a Nợ 622                40.000.000

     Nợ 627                20.000.000

           Có 334            60.000.000

Trích trước tiền lương nghỉ phép :

5b Nợ 622              1.000.000

             Có 335      1.000.000

Khi nào thực chi tiền lương nghỉ phép thì doanh nghiệp mới trích các khoản trích theo lương

Các khoản trích theo lương phải trả :

6 Nợ 622              8.800.000

   Nợ 627              4.400.000

   Nợ 334              5.100.000

           Có 338          18.300.000

Mức khấu hao tài sản cố định giảm trong kỳ :

                            186.000.000

Mức khấu hao = ----------------------- = 3.100.000 đồng

                               5*12

Mức khấu hao tài sản cố định phải trích từ kỳ này :

Mức khấu hao = 7.400.000 – 3.100.000 = 4.300.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định :

7 Nợ 627           4.300.000

          Có 214       4.300.000

4.900 – 600 = 4.300

Vật liệu thừa nhập lại kho :

8 Nợ 1521           1.000.000

   Nợ 1522            100.000

        Có 621         1.100.000

Chi phí phát sinh :

9 Nơ 627            15.000.000

   Nợ 133             1.500.000

         Có 331         16.500.000

Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm :

10 Nợ 154                  135.600.000

          Có 621              39.900.000

           Có 622              49.800.000

             Có 627             45.900.000

Chi phí nguyên vật liệu chính dở dang cuối kỳ :

                            5.000.000 + 39.000.000

CPNVLCDDCK =---------------------------------------  *200 = 3.520.000 đồng

                                 2.300 + 200

Chi phí nguyên vật liệu phụ  dở dang cuối kỳ :

                          962.000 + 900.000

CPNVLPDDCK =---------------------------------------  *150 = 114.000 đồng

                                 2.300 + 200 * 75%

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

CPNVLTTDDCK = 3.520.000 + 114.000 = 3.634.000 đồng

Chi phí nhân công trực tiếp dở dang cuối kỳ :

                              180.000 + 49.800.000

CPNCTTDDCK = ------------------------------ * 150 = 3.060.000 đồng.

                                    2.300 + 200 * 75%

Chi phí sản xuất chung dở dang cuối kỳ :

                              650.000 + 45.900.000

CPSXCDDCK = ------------------------------ * 150 = 2.850.000 đồng.

                                    2.300 + 200 * 75%

Chi phí chế biến dở dang cuối kỳ:

CPCBĐCK = 3.060.000 + 2.850.000 = 5.910.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ :

CPSXDDCK = 3.634.000  + 5.910.000 = 9.544.000

Phế liệu thu hồi nhập kho :

11) Nợ 152    598.000

            Có 154   598.000

Tổng giá thành nhập kho :

Z = 6.792.000 + 135.600.000  - 9.544.000 – 598.000 = 132.250.000

Giá thành đơn vị nhập kho :

                  132.250.000

Zđơn vị = ----------------- = 57.500 đồng/sản phẩm.

                       2.300

Nhập kho thành phẩm :

12)  Nợ 155     132.250.000

              Có 154    132.250.000

Lập phiếu tính giá thành sản phẩm :

Chỉ tiêu

CPNVLTT

CPNCTT

CPSXC

Tổng cộng

DDĐK

5.962.000

180.000

650.000

6.792.000

PSTK

39.900.000

49.800.000

45.900.000

135.600.000

DDCK

3.634.000

3.060.000

2.850.000

9.544.000

Phế liệu

598.000

 

 

 

Tổng giá thành

41.630.000

46.920.000

43.700.000

132.250.000

Giá thành đơn vị

18.100

20.400

19.000

57.5000

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Công ty TNHH Anh Bằng kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước, có các số liệu liên quan trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau :

Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :

_ Tài khoản 154 :                13.000.000 đồng

_ Tài khoản 155 :                75.000.000 đồng

Tài liệu 2 : Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh liên quan như sau :

1. Xuất kho vật liệu chính là 180.000.000 đồng, xuất kho vật liệu phụ 47.000.000 đồng dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm, xuất kho nhiên liệu sử dụng cho bô phận sản xuất 20.000.000 đồng

2. Mua một lô vật liệu phụ trị giá 16.500.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. Vật liệu phụ mua về giao cho phân xưởng sử dụng để trực tiếp sản xuất sản phẩm.

3. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 40.000.000 đồng, cho nhân viên quản lý phân xưởng là 20.000.000 đồng. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN.

4. Xuất kho công cụ dụng cụ tại phân xưởng thuộc loại phân bổ 1 lần có trị giá xuất kho ban đầu là 4.000.000 đồng

5. Trích khấu hao tài sản cố định sử dụng tại phân xưởng theo số lượng sản phẩm, mức khâu hao cho mỗi đươn vị sản phẩm là 10.000 đồng

6. Chi phí dịch vụ mua ngoài của phân xưởng 19.800.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt

7. Nhập lại kho vật liệu phụ thừa cuối kỳ là 2.000.000 đồng

8. Báo cáo cuối kỳ của phân xưởng sản xuất như sau :

_ Cuối kỳ nhập lại kho 1.000 thành phâm

_ Số lượng sản phẩm sản xuất dở dang cuối kỳ la 100, công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ ngay từ đâu quá trình sản xuất

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tổng tính giá thành, giá thành đươn vị sản phẩm.

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels