Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Bài tập định khoản và đáp án: Kế toán hàng tồn kho

Bài tập định khoản kế toán có đáp án : Hàng tồn kho

Bài 1: Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nhập –

xuất vật liệu như sau:

Tồn đầu tháng: Vật liệu (VL) A: 800kg x 60.000đ, VL B: 200kg x 20.000đ

Trong tháng:

1.  Mua 500kg VL A, đơn giá chưa thuế 62.000đ/kg và 300kg VL B, đơn giá chưa thuế

21.000đ/kg, thuế suất thuế GTGT của VL A và VL B là 10%, VL nhập kho đủ, tiền chưa trả. Chi phí vận chuyển VL 176.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 16.000đ, phân bổ cho hai loại vật liệu theo khối lượng.

2.  Xuất kho 1.000kg VL A và 300kg VL B trực tiếp SX sản phẩm.

3.  Dùng TGNH trả nhợ người bán ở nghiệp vụ 1 sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán

1% giá mua chưa thuế.

4.  Xuất kho 50kg VL B sử dụng ở bộ phận QLDN.

5.  Nhập kho 700kg VL A, đơn giá chưa thuế 61.000đ và 700kg VL B, đơn giá chưa thuế

19.000đ do người bán chuyển đến, thuế GTGT là 10%, đã thanh toán đủ bằng tiền chuyển khoản.

6.  Xuất kho 600kg VL A và 400kg VL B vào trực tiếp SX sản phẩm.

Yêu cầu: Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên theo hệ thống KKTX với các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Nhập sau – Xuất trước (LIFO), bình quân gia quyền cuối kỳ, bình quân gia quyền liên hoàn.

Đáp án

Đầu kỳ:

A = 48.000.000            = 800 x 60.000

B =   4.000.000            = 200 x 20.000

1. Nhập kho

 

Nợ TK 152 (A):

 

 

 

31.000.000

 

 

 

= 500 x 62.000

Nợ TK 133 (A):

3.100.000

 

Có TK 331:

34.100.000

 

 

Nợ TK 152 (B):

 

6.300.000

 

= 300 x 21.000

Nợ TK 133:

630.000

 

Có 331:

6.930.000

 

Nợ TK 152 (A):             100.000          = (176.000 − 16.000) 𝑥 500/800

Nợ TK 152 (B):               60.000          = (176.000 − 16.000) 𝑥 300/800

Nợ TK 331:                     16.000

Có TK 111:       176.000

Giá VL A (tính luôn chi phí vận chuyển): 62.200 = (31 .000 .000 + 100 .000)/500

Giá VL B (tính luôn chi phí vận chuyển): 21.200 = (6.300 .000 + 60.000)300

2. Xuất kho

Phương pháp FIFO:

Nợ TK 621:                   66.560.000

Có TK 152 (A):  60.440.000  = 800 x 60.000 + 200 x 62.200

Có TK 152 (B):    6.120.000  = 200 x 20.000 + 100 x 21.200

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 621:                   67.460.000

Có TK 152 (A):  61.100.000    = 500 x 62.200 + 500 x 60.000

Có TK 152 (B):    6.360.000     = 300 x 21.200

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá trung bình của A: 60.850 = (800 𝑥 60 .000 + 500 𝑥 62 .200)/(800 + 500)

Giá trung bình của B: 20.720 = (200 𝑥 20 .000 + 300 𝑥 21 .200) / (200 + 300)

Nợ TK 621: 67.066.000

Có TK 152 (A):  60.850.000    = 60.850 x 1.000

Có TK 152 (B):    6.216.000     = 20.720 x 300

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Giá trung bình cuối kỳ của A: 60.900 = (800 𝑥 60 .000 + 500 𝑥 62.200 + 700 𝑥 61 .000) / (800 + 500 + 700)

Giá trung bình cuối kỳ của B: 19.720 = (200 𝑥 20 .000 + 300 𝑥 21.200 + 700 𝑥 19.000) / (200 + 300 + 700)

Nợ TK 621:                   66.816.000

Có TK 152 (A):  60.900.000  = 60.900 x 1.000

Có TK 152 (B):    5.916.000  = 19.720 x 300

3. Trả tiền:

 

Nợ TK 331:                 373.000           = (31.000.000 + 6.300.000) x 1%

Có TK 515:                        373.000

 

Nợ TK 331:            40.657.000           = (34.100.000 + 6.930.000) – 373.000

Có TK 112: 40.657.000

4. Xuất kho:

Phương pháp FIFO:

Nợ TK 642:                   1.060.000

Có TK 152 (B): 1.060.000       = 50 x 21.200

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 642:                   1.000.000

Có TK 152 (B): 1.000.000       = 50 x 20.000

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá trung bình của B: 20.720 = (20 .720 𝑥 200 + 0 𝑥 0) / (200 + 0)

Nợ TK 642:                   1.036.000

Có TK 152 (B): 1.036.000       = 50 x 20.720

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Nợ TK 642:                      986.000

Có TK 152 (B):    986.000       = 50 x 19.720

5. Nhập kho:

 

 

Nợ TK 152 (A):

 

42.700.000

 

= 700 x 61.000

Nợ TK 152 (B):

13.300.000

= 700 x 19.000

Nợ TK 133:

5.600.000

= (42.700.000 + 13.300.000) x 10%

Có TK 112:

61.600.000

 

6. Xuất kho:

Phương pháp FIFO:

Nợ TK 621:                    44.890.000

Có TK 152 (A):  36.960.000    = 300 x 62.200 + 300 x 61.000

Có TK 152 (B):    7.930.000    = 150 x 21.200 + 250 x 19.000

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 621:                    44.200.000

Có TK 152 (A):  36.600.000    = 600 x 61.000

Có TK 152 (B):    7.600.000    = 400 x 19.000

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá trung bình của A: 60.960 = (60 .850 𝑥 300 + 61.000 𝑥 700) / (300 + 700)

Giá trung bình của B: 19.300 = (20 .720 𝑥 150 + 19.000 𝑥 700) / (150 + 700)

Nợ TK 621:                    44.296.000

Có TK 152 (A):  36.576.000    = 600 x 60.960

Có TK 152 (B):    7.720.000    = 400 x 19.300

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Nợ TK 621:

44.428.000

 

Có TK 152 (A):

36.540.000

= 600 x 60.900

Có TK 152 (B):

7.888.000

= 400 x 19.720

Bài 2 : Công ty kinh doanh HH tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 3, có tài liệu như sau:

I. Số dư đầu tháng:

§    TK 156: 13.431.200đ  (6.400 đơn vị hàng X)

§    TK 157:      840.000đ  (400 đơn vị hàng X – gửi bán cho công ty B)

§    TK 131: 12.000.000đ  (Chi tiết: Công ty A còn nợ 20.000.000đ, Công ty B ứng trước tiền mua hàng 8.000.000đ)

II. Trích các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:

1.  Xuất kho 500 đơn vị hàng X bán cho công ty B, giá bán chưa thuế 2.800đ/đơn vị, thuế

GTGT 10%. Tiền hàng chưa thu, công ty B đã nhận được hàng.

2.  Nhập kho 6.000 đơn vị hàng X mua của công ty C với giá mua chưa thuế 2.200đ/đơn vị, thuế GTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán.

3.  Xuất kho 2.000 đơn vị hàng X gởi bán cho công ty B.

4.  Nhập kho 4.000 đơn vị hàng X mua của công ty D với giá mua chưa thuế 2.250đ/đơn vị, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.

5.  Công ty B chấp nhận thanh toán số hàng gởi đi bán ở tháng trước, số lượng 400 đơn vị,

giá bán chưa thuế 2.900đ/đơn vị, thuế GTGT 10%.

6.  Xuất kho 6.000 đơn vị hàng X gởi đi bán cho công ty A, giá bán chưa thuế 2.900đ/đơn vị, thuế  GTGT 10%. Sau đó nhận được hồi báo của công ty A đã nhận được hàng, nhưng chỉ chấp nhận thanh toán 5.000 đơn vị hàng X, số còn lại do kém phẩm chất đã trả lại. Công ty HH đã cho nhập kho 1.000 đơn vị hàng X trả lại.

 

Yêu cầu: Trình bày bút toán ghi sổ.

Đáp án

Giá vốn bình quân cuối kỳ của hàng X: 2.173 = (13 .431 .200 + 6.000 𝑥 2.200 + 4.000 𝑥 2.250) / (6.400 + 6.00 + 4.000)

1.

Nợ TK 632:              1.086.500            = 2.173 x 500

Có TK 156:  1.086.500

 

Nợ TK 131:

1.540.000

Có TK 333:

140.000

Có TK 511:

1.400.000

2.

 

Nợ TK 156:

13.200.000

= 6.000 x 2.200

Nợ TK 133:

1.320.000

 

Có TK 331: 14.520.000

3.

Nợ TK 157:              4.346.000

Có TK 156:  4.346.000            = 2.173 x 2.000

4.

Nợ TK 156:              9.000.000            = 4.000 x 2.250

Nợ TK 133:                 900.000

Có TK 111:  9.900.000

5.

Nợ TK 632:                 840.000

Có TK 157:      840.000

 

Nợ TK 131:

1.276.000

Có TK 333:

116.000

Có TK 511:

1.160.000

6.

Nợ TK 157:            13.038.000

Có TK 156: 13.038.000            = 2.173 x 6.000

Nợ TK 632:            10.865.000

Có TK 157: 10.865.000            = 2.173 x 5.000

Nợ TK 156:              2.173.000            = 2.173 x 1.000

Có TK 157:  2.173.000

Nợ TK 131:            15.950.000

Có TK 333:  1.450.000

Có TK 511: 14.500.000            = 5.000 x 2.900

 

Bài 3: Công ty HH thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 8 có tình hình như sau:

1. Tình hình mua hàng

a.  Nhận được một số hàng do công ty Minh Phước gởi đến, trị giá hàng ghi trên hóa đơn là 5.200 đơn vị x 28.000đ, thuế GTGT 10%. Khi kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu 100 đơn vị. Công ty chấp nhận thanh toán theo số thực nhận. Nếu công ty thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ lúc nhận hàng sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 2% giá thanh toán.

b.  Nhập kho hàng mua đang đi đường tháng trước với giá trị 5.000.000đ (hóa đơn 662 ngày 18/07 có giá trị), số hàng còn lại so với hóa đơn bị thiếu chưa xác định nguyên nhân 1.000.000đ.

c.  Nhận được chứng từ đòi tiền của công ty Hoàng Minh đề nghị thanh toán lô hàng trị giá theo hóa đơn chưa thuế 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đơn vị đã thanh toán bằng tiền mặt, cuối tháng hàng chưa về.

d.  Số hàng mua của công ty Minh Phước, đơn vị được giảm giá 10% giá thanh toán (gồm thuế GTGT 10%) do hàng kém phẩm chất. Đơn vị đã chi tiền mặt thanh toán cho công ty Minh Phước trong thời gian được hưởng chiết khấu thanh toán.

2. Tình hình bán hàng

a.  Bán cho công ty Z thu bằng chuyển khoản giá bán chưa thuế là 28.000.000đ, thuế

GTGT  là  10%,  đã  nhận  giấy  báo  có  của  ngân  hàng,  giá  thực  tế  hàng  xuất  kho

22.000.000đ.

b.  Xuất bán chịu cho công ty Q một lô hàng trị giá bán chưa thuế là 40.000.000đ, thuế GTGT 10%. Theo thỏa thuận, nếu công ty Q thanh toán trước thời hạn sẽ được hưởng chiết khấu 2% trên giá thanh toán, giá thực tế xuất bán 31.500.000đ.

c.  Nhận được hồi báo của công ty Tân Thành trả lại một số hàng hóa đã mua ở tháng trước,  hàng đã nhập kho với giá là 10.000.000đ, đã chi tiền mặt trả lại theo giá bán chưa thuế là 11.000.000đ, thuế GTGT 10%.

 

Yêu cầu:    Tính toán và trình bày các bút toán ghi sổ.

Trình bày các sổ chi tiết và số cái của các TK hàng tồn kho.

Đáp án

1. Tình hình mua hàng:

a.

 

Nợ TK 156:

142.800.000

= 5.100 x 28.000

Nợ TK 133:

14.280.000

 

Có TK 331: 157.080.000

b.

Nợ TK 156:                 4.000.000

Nợ TK 1381:               1.000.000

Có TK 151:      5.000.000

c.

Nợ TK 151:               20.000.000

Nợ TK 133:                 2.000.000

Có TK 111:    22.000.000

d.

 

Nợ TK 331:

15.708.000

= 157.080.000 x 10%

Có TK 133:

1.428.000

= 14.280.000 x 10%

Có TK 156:

14.280.000

= 142.800.000 x 10%

 

Nợ TK 331:             141.372.000         = 157.080.000 – 15.708.000

Có TK 111: 138.544.560

Có TK 515:      2.827.440         = (157.080.000 – 15.708.000) x 2%

2. Tình hình bán hàng:

a.

Nợ TK 632:               22.000.000

Có TK 156:    22.000.000

 

Nợ TK 112:

30.800.000

Có TK 333:

2.800.000

Có TK 511:

28.000.000

b.

Nợ TK 632:               31.500.000

Có TK 156:    31.500.000

Nợ TK 131:

44.000.000

Có TK 333:

4.000.000

Có TK 511:

40.000.000

 

Nếu công ty Q thanh toán tiền trước hạn để được hưởng chiết khấu

Nợ TK 635:

880.000

= 44.000.000 x 2%

Nợ TK 111:

43.120.000

 

Có TK 131:

44.000.000

 

c.

Nợ TK 156:               10.000.000

Có TK 632:    10.000.000

Nợ TK 531:

11.000.000

Nợ TK 333:

1.100.000

Có TK 111:

12.100.000

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 156 CỦA CÔNG TY HH

(Đơn vị tính: đồng)

Chng từ

 

Diễn giải

Tài khoản

đối ứng

Số tiền

Ngày

S

N

 

 

Số dư đầu tháng

 

X

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nhận hàng cty Minh Phước Nhập kho hàng đang đi đường Giảm giá hàng bán cty Minh Phước

Bán hàng cho cty Z Bán chịu cho cty Q

Nhận lại hàng bị trả từ cty Tân Thành

331

151

331

632

632

632

142.800.000

4.000.000

 

 

 

 

10.000.000

 

 

 

14.280.000

22.000.000

31.500.000

 

 

Cộng số dư trong tháng

 

156.800.000

67.780.000

 

 

Số dư cuối tháng

 

X

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng

Dạy thực hành kế toán thực tế

Mr Thật: 0989.233.284

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels